Machine Vision System   ประกอบไปด้วย

  • กล้อง (Camera) ทำหน้าที่ถ่ายภาพจากชิ้นงาน เพื่อเข้าสู่การใช้งานกับโปรแกรมตรวจสอบ
  • เลนส์ (Lens) ทำหน้าที่ ปรับความคมชัดของภาพ
  • ไฟ (Lighting) ทำหน้าที่ เพิ่มแสงสว่างให้กับกล้อง ในขณะที่ถ่ายภาพจากชิ้นงาน เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ

 

 

 

Online

We have 108 guests and no members online